Gdzie chcesz jechać?

 2 noce (16/07 - 18/07) dla  2 dorośli, Bed and breakfast

informacje o firmie

Nazwa firmy Emilia Romagna Welcome rete di imprese
adres siedziby Via Evangelisti 4
48015 Cervia (Ra)
Numer VAT 02540800394


Polityka prywatności rezerwacji Emilia Romagna S.R.L

Polityka prywatności Emilia Romagna Welcome i informacje dla użytkowników i osób zainteresowanych przetwarzaniem danych osobowych (“Dane”) zgodnie z artykułem 13 Dekreretu Ustawodawczego 30 Czerwca 2003 n.196 (Kodeks Prywatności)

1. Odniesienie

Definicja i warunki korzystania z portalu można znaleźć na stronie “Warunki użytkowania. 

2. Właściciel

Emilia Romagna Welcome z siedzibą w Cervii, przy ulicy Evangelisti 4, Numer VAT 02540800384 jako właściciel zebranych Danych (“Właściciel”) poprzez tą informację dostarcza Użytkownikom i zainteresowanym stronom informacje dotyczące przetwarzania danych,  pozostając do dyspozycji w razie jakichkolwiek wyjaśnień lub wniosków w tej sprawie.

3. Zakres zastosowania

Informacje te są adresowane do wszystkich podmiotów,  które z jakiegokolwiek powodu mają kontakt w Właścicielem za pośrednictwem portalu internetowego Emlia Romagna Welcome (“Portal”), dostępnego pod adresem http://www.emiliaromagnawelcome.com, niezależnie czy są to osoby fizyczne lub prawne, organy, czy stowarzyszenia. Polityka ta obejmuje wszelkie reguły, które są ustalane przez Właściciela w formie ustnej i/lub pisemnej.

4. Źródło i charakter danych

Dane przetwarzane przez administratora danych są danymi przekazanymi bezpośrednio przez zainteresową stronę, poprzez wypełnienie formularza na portalu. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe w sensie prawnym, lecz ich niedostarczenie uniemożliwia świadczenie usług, o których mowa w portalu, zgodnie z opisem na stronie “Warunki użytkowania”. Wskazania w formularzach do wypełnienia on line jako “obowiązkowe” (lub przeciwnie  “opcjonalne”) przy potwierdzeniu danych osobowych ostrzegają, że odmowa podania odpowiednich danych, lub sprzeciw z uzasadnionych przyczyn do ich  przetwarzania uniemożliwia wykonanie Usług, o których mowa w Portalu. Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysłanie wiadomości e-mail na któryś z zawartych w Portalu adresów, wiąże się z późniejszym nabyciem adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na ankiety, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników, którzy chcą przesłania materiałów informacyjnych, są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia i są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu.

Ciasteczka (Cookies) W tym zakresie Portal nie gromadzi żadnych danych osobowych Użytkowników. Nie używamy plików cookie do przesyłania informacji o charakterze osobistym, ani nie są używane tak zwane trwałe systemy plików  cookie do śledzenia Użytkowników. Zastosowanie tak zwanych sesji plików cookie (które są zachowywane na stałe w komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowo generowanych przez sewer liczb) niezbędnych do bezpiecznego i sprawnego przeglądania Portalu. Pliki sesji cookies  używane na tej stronie pozwalają uniknąć konieczności odwołania się o innych technik informatycznych, które mogłyby zagrażać prywatności przy przeglądaniu stron, oraz uniemożliwiają pozyskiwanie danych osobowych Użytkownika.

Wizerunki i zdjęcia publikowane na stronie.  Emilia Romagna Welcome zwraca szczególną uwagę na ochronę zapewnianą przez kodeks cywilny (art. 10, “Nadużywanie wizerunku innych”) oraz ustawę o prawie autorskim (Ustawa nr 633/1941) która wymaga zgody osoby przedstawionej, chyba, że powielanie obrazu jest uzasadnione rozgłosem fotografowanej osoby, lub jej rolą publiczną, lub z konieczności dochodzenia sądowego bądź policyjnego, lub gdy fotografia jest związana z wydarzeniem publicznym, lub odbywającym się w miejscu publicznym. Ustawa o prawie autorskim zabrania wprowadzania do obiegu zdjęć w jakimkolwiek stopniu szkodzącym honorowi, reputacji  oraz godności osoby przedstawianej.

5. Cel przekazywania danych

Przekazywanie danych służy następującym celom: funkcji Portalu jako wirtualnego miejsca spotkań, zarządzania rezerwacjami i fakturami, podpisywania umów i wypełniania zobowiązań umownych lub zobowiązań prawnych, usługi asysty i pomocy telefonicznej dla Użytkownika za pośrednictwem call center. Jeśli zgromadzone dane zostaną wykorzystane do celów informacyjnych i/lub marketingowych (jak na przykład wysyłka biuletynów informacyjnych) administrator danych zadba o uzyskanie niezbędnej do tego, konkretnej zgody, a przede wszystkim o przetwarzanie  danych  koniecznych do takich  działań (konto e-mail) oddzielnie od innych danych dotyczących zainteresowanej stony.

6. Rodzaj przetważanych danych

Dane przetwarzane przez administratora danych  mogą być klasyfikowane jako dane osobiste ( imię, nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu lub faksu, adres e-mail, numer VAT , numer pesel) isą niezbędne do identyfikacji użytkownika zgodnie z celami określonymi powyżej.

7. Karta kredytowa i/ lub debetowa

Własciciel nie przetwarza danych związanych z kartą kredytową i/lub debetową dostarczonych przez zainteresowaną stronę w celu dokonania rezerwacji i /l ub zapłaty za zakupioną usługę.  Dane te są przekazywane przez zainteresowaną stronę bezpośrednio pośrednikowi finansowemu, w całkowicie oddzielonej części od portalu, zabezpieczonej odpowiednimi gwarancjami bezpieczeństwa przez pośrednika finansowego, który jest jedyną jednostką odpowiedzialną zgodnie z “Warunkami Użytkowania”.

8. Metody przetwarzania

Przetwarzanie danych może odbywać się z użyciem i bez użycia narzędzi elektronicznych, z procedurami logicznymi powiązanymi ściśle z celami przetwarzania. Przetworzone dane nie podlegają żadnemu przekazaniu ani rozpowszechnianiu.

9. Przechowywanie danych

Dane przetwarzane przez administratora danych zostaną usunięte z bazy danych Portalu po upływie 24 miesięcy od ostaniej procedury dostępu do Portalu (login)

10. Zgoda na przetwarzanie danych
 

Dane przetwarzne przez Emilia Romagna Welcome i cele przetwarzania według Kodeksu Ochrony Prywatności nie wymagają zgody zainteresowanej strony (art.24).

Właściel danych zadba o to, aby uzyskać zgodę, jeśli dla rodzaju danych lub do celów przetwarzania jest to wymagane przez rozporządzenie, o którym mowa w Kodeksie Ochrony Prywatności.


11. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych

W spółce Dane będą przetwarzane przez członków organów spółki (kierownictwo i kontrola), a także przez pracowników i / lub współpracowników  Właściciela, którzy zostali wyznaczeni jako przetwarzający dane i otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne w tym zakresie. Dane mogą być również przetwarzane przez konsultantów prawnych, podatkowych i informatycznych administratora danych do celów ściśle związanych z ich  profesją i w tym celu zostaną mianowani administratorami danych, otrzymując wcześniej niezbędne i właściwe instrukcje.

12. Przetwarzanie danych poprzez internet

Poza argumentami poruszonymi powyżej w punkcie 4 w odniesieniu do Cookies, w Portalu Właściciel nie przeprowadza żadnego wykrywania ruchu i /lub automatycznego pozyskiwania danych nawigatora za pomocą programów szpiegujących, lub innych  narzędzi komputerowych bądź programów, które nie zostaną wcześniej zgłoszone użytkownikowi. Aby zapewnić optymalizację i sprawną nawigację na Portalu, Właściciel wykorzystuje wyłącznie pliki sesji cookie, dzięki czemu Użytkownik musi wprowadzić Kody  Identyfikacyjne tylko raz dla każdej sesji. Te pliki cookie nie są przechowywane na stałe w komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki i /lub sesji.

13. Zastosowane zasady

Administrator danych  gromadzi i przetwarza Dane niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów działając zgodnie z zasadami prawidłowości, proporcjonalności i nie nadużywania danych zgodnie z ustanowieniami zawartmi w kodeksie o Ochronie Danych Osobowych.

14. Prawa zainteresowanej strony

Zainteresowana strona może się skontaktować z Właścicielem w celu skorzystania z praw przewidzianych  w Kodeksie Prywatności (Art. 7 pełna wersja podana poniżej) , a w szczególności uzyskać dostęp do Danych, zażądać ich poprawienia i aktualizacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych z uzasadnionych powodów. Więcej informacji na temat praw i metod korzystania można uzyskać na stronie internetowej Privacy Authorityhttp://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

Dekret Ustawodawczy z dnia 30 czerwca 2003 roku 196 – Artykuł 7 – ( Prawo dostępu do danych  osobowych i inne prawa)

1. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia, lub jego braku,  danych osobowych, które jej dotyczą, nawet gdy nie zostały jeszcze zarejestrowane oraz prawo do ich otrzymania w  odpowiednio zrozumiałej formie.

2.Zainteresowana strona ma prawo uzyskać następujące informacje:
a. pochodzenia danych osobowych;
b. celów i metod przetwarzania danych osobowych
c. logiki stosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą instrumentów elektronicznych
d. danych identyfikacyjnych posiadacza, osoby odpowiedzialnej i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art 5 ust.2;
e. tematy lub kategorie podmiotów, którym mogą być przekazywane dane osobowe lub którzy mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium Państwa, odpowiedzialni lub wyznaczeni.

3. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać:
a. aktualizację, korektę ratyfikację lub w razie konieczności integrację danych
b. anulowanie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, , w tym danych, których których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, dla których zostały one zgromadzone lub przetworzone.
c. Zaświadczenie, że czynności o których mowa w punkcie a) i w punkcie b) zostały podane do wiadomości, także w odniesieniu do ich treści, tym, którym dane zostały przekazane bądź upowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie tej czynności okaże się niemożliwe lub powoduje wykorzystanie środków w sposób oczywisty nieproporcjonalnych w porównaniu z chronionym prawem.

4. Zainteresowana strona ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części
• z usasadnionych przyczyn przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zainteresowanej strony, nawet gdy jest to zgodne z celem przetwarzania
• przetwarzaniu danych osobowych, które dotyczą zainteresowanej strony w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej, prowadzenia badań rynku bądź komunikacji marketingowej.

Ciasteczka (cookies)

Pliki cookies to dane tworzone przez serwer, które są przechowywane w plikach tekstowych  na twardym dysku komputera Użytkownika i umożliwiają działanie tej strony internetowej, korzystanie z konkretnej funkcji wybieranej przez Użytkownika, i przez to umożliwiają usprawnienie działania tej strony. To ciasteczka sprawiają, że przeglądanie strony jest szybsze, że wyświetlane są argumenty najbardziej interesujące dla Użytkownika  na bazie jego wcześniejszych wyborów. Ciasteczka mogą być trwałe ( tak zwane trwałe pliki  cookies) ale mogą mieć również ograniczony czas trwania (tak zwane pliki sesji cookies). Ta strona używa zarówno plików stałych, jak i czasowych. Pliki czasowe cookies nie są przechowywanie w komputerze Użytkownika i znikają w momencie zamknięcia przeglądarki. Trwałe pliki cookies używane są w celu dostosowania nawigacji do urządzenia , którym posługuje się Użytkownik ( komputer, tablet, smartphone) podobnie jak pliki cookies stron trzecich, które służą do analizy dostępu do strony (np. Google Analytics) i umożliwiają Użytkownikom udostępnienie zawartości strony za pośrednictwem portali społecznościowych ( FB, Twitter, Instagram) lub email (Dodaj to). Te pliki są przechowywane w komputerze Użytkownika na stałe i mają różny czas działania

Google Analytics Cookies
Nasza strona korzysta z Google Analytics firmy Google Inc, usługi która oferuje statystyki pomiaru i analizy wydajności strony, za pomocą plików cookies.  Aby zapoznać  się z polityką prywatności usługi Google Analytics, proszę odwiedzić stronę:http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Jeśi chodzi o politykę prywatności, zwracamy uwagę na następujący adres:http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.) 

Pliki cookies Google Adwords i Google Remarketing
Strona internetowa może korzystać z programu Google Adwords i technologii Google Remaketing.  Oba są zarządzane przez Google Inc. Także funkcja śledzenia konwersji Adwords wykorzystuje pliki cookies. Aby pomóc nam śledzić sprzedaż i inne konwersje, plik cookie jest dodawany do komputera Użytkownika, gdy ten kliknie na ogłoszenie. Ten plik cookie trwa 30 dni i nie zbiera danych, ani nie monitoruje informacji, które byłyby w stanie zidentyfikować osobiście Użytkownika.  Użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookies do śledzenia konwersji Google w ustawieniach włąsnej przeglądarki internetowej. W niektórych przypadkach pliki cookies mogą powodować problemy podczas uzyskiwania dostępu lub w trakcie nawigacji wewnątrz konta AdWords.  W takim przypadku najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest wyczyszczenie pamięci podręcznej i usunięcie plików cookies zapisanych w przeglądarce internetowej.  Aby dowiedzieć się więcej, proszę kliknąć tutaj:  https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. Na koniec Użytkownik może wyłączyć pliki cookies Google Analytics pobierając konkretną wtyczkę do przeglądarki (plug in) dostępną pod następującym adresem : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pliki cookies Facebooka
Wityna może wykorzystywać pliki cookies firmy Facebook Inc, do monitorowania  postępów kampani reklamowych na Facebooku i wszelkich działań remarketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania przez Facebooka plików cookies, proszę kliknąć w link poniżej: https://www.facebook.com/help/cookies/

Użytkownik może zapobiec rejestracji stałych plików cookies na swoim twardym dysku, konfigurując przeglądarkę internetową w celu wyłączenia plików cookies. Można wyłączyć pliki cookies w głównych przeglądarkach:ChromeFirefoxInternet ExplorerSafariOpera. jednak po wykonaniu tej operacji niektóre funkcje strony internetowej mogą nie funkcjonować poprawnie.

Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika

Dobrowolne, zamierzone lub przypadkowe wysłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie, lub wypełnienie formularza, wiąże się z późniejszym nabyciem adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na wysłane wnioski, ale także wszelkich innych ewentualnych danych odobowych zawartych w owej wiadomości przez Użytkownika

Dostarczanie danych

Użytkownik może w dobrowolny sposób dostarczyć dane osobowe wypełniając wnioski formularzy bądź odpowiednie sekcje Portalu internetowego, by poprosić o przesłanie materiałów informacyjnych bądź innych informacji.  Niedostarczenie danych osobowych nie uniemożliwia uzyskania informacji wypełniając wniosek w formie anonimowej. Dane osobowe są przetwarzane za pomocą narzędzi automatycznych, przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Aby zabobiec utracie danych,  nielegalnemu bądź niewłaściwemu ich użyciu, jak również nieautoryzowanemu dostępowi do bazy danych, są przestrzegane szczególne środki bezpieczeństwa.

Metody Przetwarzania Danych

Dane Użytkownika będą przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi w czasie niezbędnym i koniecznym do osiągnięcia celu, do którego zostały zgromadzone. Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane aby zapobiec utracie Danych, ich nielegalnemu bądź niewłaściwemu użyciu, oraz nieautoryzowanemu dostępowi do bazy danych.  Użytkownik ma zawsze prawo do tego, by w dowolnym czasie poprosić o potwierdzenie istnienia (bądź jego braku) Danych dotyczących jego osoby, poznać ich zawartość, pochodzenie, oraz wystąpić o ich uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie (art. 7 Dekretu Ustawodawczego nr 196/2003). Zgodnie z tym artykułem Użytkownik ma prawo zażądać nieważnienia Danych, przekształcenia ich w formę anonimiową bądź zablokowania danych  przetwarzanych niezgodnie z prawem, oraz z uzasadnionych powodów sprzeciwiać się za każdym razem przetwarzaniu danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może ulegać zmianie z upływem czasu i wykorzystanie zgromadzonych informacji podlega polityce prywatności obowiązującej w momencie użycia.  Dokument, o którym mowa, opublikowany w http://www.emiliaromagnawelcome.com, stanowi Politykę Prywatności tej strony i  będzie podlegać aktualizacjom od czasu do czasu opublikowanym i opatrzonym datą aktualizacji.

 
Versione informativa n.14 - ultima revisione: 07/06/2023 01:17:48

Wykonanie praw użytkownika

Najlepsze oferty wakacyjne w regionie Emilia Romania,
bezpośrednio na Twój e-mail! !
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują ją Polityka prywatnościWarunki korzystania z usługi.
Potrzebujesz pomocy?
Emilia Romagna: ziemia do odkrycia!
Śledź nas:

Emiliaromagnawelcome.com Copyright © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone - NIP 02540800394
Credits TITANKA! Spa © 2016 - Preferencje plików cookie